latest

Tag: Technology

Total 25 Posts

การพัฒนาต้นแบบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลงของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์, สุทิน ชาญณรงค์, บรรจง เยาว์ธานี, ดร.พีรสา ศาศวัต, คุณวรากร กติกาวงศ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย รถตุ๊กตุ๊กไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวในมุมมองของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ยังมองว่าตุ๊กตุ๊กเป็นพาหนะรับจ้างที่มีราคาค่

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา EV Tech Forum 2018 ในหัวข้อ “Autonomous Electric Vehicle”

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ Reed Tradex ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา EV Tech Forum 2018 ในหัวข้อ “Autonomous Electric Vehicle” ยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ

คุยกับนายก EVAT เส้นทางยานยนต์ไร้มลพิษ สหราชอาณาจักรเร่ิมในปี ค.ศ. 2040

ปัญหาการปลดปล่อยมลพิษของยานยนต์เป็นประเด็น ที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษให้ความสำคัญมา โดยตลอด ในปี ค.ศ. 2009 สหราชอาณาจักร เริ่มมีการ กำหนดความหมายของยานยนต์มลพิษขั้นต่ำพิเศษ หรือ Ultra-low Emission Vehicle (ULEV)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมจัดอบรมและบรรยายเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้กับคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วม

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้รับเกียรติรับเชิญร่วมบรรยายให้กับ คณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วม วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ในหัวข้อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้กับคณาจารย์อาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศกว่า 40 ท่าน