latest

Tag: Technology

Total 33 Posts

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จับมือ เมืองชางวอน เกาหลีใต้ ต่อยอดอุตฯ EV

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ลงนามเอ็มโอยู กับสำนักงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแข่งขันเวทีโลก บันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีผลตั้งเเต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีจุ

การส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องอัดประจุ การทำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตลอดจนถึงการวางแผนการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ

สนพ.ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จำเป็น รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่อย่างมีประสิ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เเถลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เเถลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.