latest

Tag: Technology

Total 15 Posts

สรุปมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

รวบรวมโดย คณะทำงานข้อบังคับและมาตรฐาน (WG2) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

การวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

โดย ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery: LIBs) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ถูกนำมาใช้เป็นหลักในผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาด เช่