latest

Tag: Technology

Total 25 Posts

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เเถลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เเถลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.

รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบัน รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้

ข้อดี-ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) นั้นเพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมีการเผชิญกับปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ PM2.5 และ ทิศทางพลังงานโลก ที่มุ่งไปสู่การผลิต และ การใช้พลังงานที่มี

iEVTech 2021 "มุ่งสู่สังคมไร้มลพิษ"

เริ่มแล้ววันนี้ iEVTech2021 "มุ่งสู่สังคมไร้มลพิษ" สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากหลากหลายประเทศ มานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งงาน iEVTech 2021 มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นเป็นปี