latest

Tag: Subsidy Program

Total 12 Posts

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ยังเปิดรับสมัครบัตร RFID เพื่อใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าของโครงการการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ยังเปิดรับสมัครบัตร RFID เพื่อใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าของโครงการการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสามารถสมัครได้ทาง https://evat.mea.or.th/ev/

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งที่ 6 ที่กำลังเปิดรับข้อเสนอในวันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งที่ 6 (รอบสุดท้าย) เปิดรับข้อเสนอในวันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2561

เตรียมเอกสารยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุนโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งที่ 6 เปิดรับข้อเสนอในวันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2561

สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

สำหรับหน่วยงานที่กำลังยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานทีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งถัดไป เพื่อให้การเตรียมงานเอกสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและยื่นข้อมูลเพื่อการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

ย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) กับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้านั้น จะได้รับการสนับสนุนส่วนหลักของการทำสถานีอัดประจุไฟฟ้า ได้แก่ หัวจ่ายประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน (Quick Charge) ใช้เวลาอั