latest

Tag: EVAT

Total 32 Posts

ร่วมเสวนาในหัวข้อ 📢“ยานยนต์ไฟฟ้า กับจุดเปลี่ยนของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย"

ร่วมเสวนาในหัวข้อ 📢“ยานยนต์ไฟฟ้า กับจุดเปลี่ยนของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย"

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหามลพิษจากยานยนต์

ประเทศไทยกำหนดมาตรฐานมลพิษของรถยนต์ใหม่ ตามประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ขอเรียกสั้นๆว่า ยูโร (Euro) ในขณะที่ยุโรปและหลายประเทศ ใช้ระดับมาตรฐานยูโร 6d