latest

Tag: EV

Total 34 Posts

สรุปมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

รวบรวมโดย คณะทำงานข้อบังคับและมาตรฐาน (WG2) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

การวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

โดย ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery: LIBs) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ถูกนำมาใช้เป็นหลักในผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาด เช่

EVAT เสนอ 8 แนวทางให้รัฐส่งเสริมอีวีผลักดันไทยสู่สังคมยานยนต์ไร้มลพิษ

โดย...รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถิติการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้า เเบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เเละไฮบริด (HEV) ในปี 2562 มีจํานวนมากถึง 30,676 คัน ซึ่งคิดเป็นกว่