latest

Tag: Charging

Total 21 Posts

เรื่องน่ารู้ของ PEA VOLTA

ปัจจุบัน PEA VOLTA เปิดให้บริการทั้งหมด 73 สถานี โดยครอบคลุม 42 จังหวัด 45 อำเภอ ทั่วประเทศไทย ให้บริการแล้วทั้งหมด 351 หัวจ่าย แบ่งประเภทหัวชาร์จเป็น 3 ชนิด และตั้งแต่ มกราคม 2564 - มีนาคม 2565 PEA VOLTA

การส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องอัดประจุ การทำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตลอดจนถึงการวางแผนการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ

มาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การจัดทำข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนั

เเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะในประเทศไทย

สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการใช้บริการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งประเภท Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) ซึ่งในประเทศไทยได้มีหลายหน่วยงานที่มีการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้

สนพ.ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จำเป็น รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่อย่างมีประสิ