latest

Tag: Advanced

Total 12 Posts

ขอเชิญ ร่วมงานสัมมนา เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังมา : เตรียมชาร์จรถอย่างไรให้ปลอดภัย

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังมา เตรียมชาร์จรถอย่างไรให้ปลอดภัย” ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30-13:00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดย ในงานมีวิทยากรทรงคุณภาพจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยให้ข้อมูลความรู้ ในเรื่องของ การจัดเตรียมระบบไฟฟ้า หลักเกณฑ์ และข้

สรุปมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

รวบรวมโดย คณะทำงานข้อบังคับและมาตรฐาน (WG2) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

การวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

โดย ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery: LIBs) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ถูกนำมาใช้เป็นหลักในผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาด เช่