latest

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนนโยบายเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

วันนี้คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ. ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนงานของกทม. ตามนโยบายเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานี charging station รวมไปถึงแนวทางการสนับสนุนหลักสูตร EV conversion (หลักสูตรดัดแปลงเครื่องยนต์สันดาปในรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) ร่วมกับโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เพื่อเปิดสอนหลักสูตรทางวิชาชีพให้ประชาชนทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แนะนำสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ)ที่กำลังทำโครงการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อศึกษา Energy transition ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาคการขนส่ง เครือข่ายสถานี charging station แบตเตอรี่เทคโนโลยีและการนำกลับมาใช้ใหม่ และการสนับสนุนการลดมลภาวะจากภาคการขนส่งในกทม. โดยมีแนวทางและกรณีศึกษาจากเยอรมนีเป็นตัวอย่าง

2. หารือความร่วมมือกับกทม. เพื่อสนับสนุนหลักสูตร EV Retrofit (หลักสูตรดัดแปลงเครื่องยนต์สันดาปในรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) ร่วมกับโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เพื่อเปิดสอนหลักสูตรทางวิชาชีพให้ประชาชนทั่วไป

3. หารือการวางแผนจุดให้บริการ charging station สำหรับรถสาธารณะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการ charging station ต่างๆ ให้มีแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน

4. นำเสนอโครงการสัมมนาทางวิชาการ iEVTech 2022 ที่ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจะจัดโดยมีผู้แทนจาก APEC AD (automotive dialogue) เข้าร่วม ในวันที่ 14-16 กย. นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้สำนักกรุงเทพมหานครพิจารณาเข้าร่วมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาภาคการขนส่งในกทม. เพื่อลดมลภาวะในภาพรวม

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website