latest

งานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (จากสํานักข่าวไทย TNAMCOT

สกู๊ปข่าวงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) จากสํานักข่าวไทย TNAMCOT ครับ

การส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องอัดประจุ การทำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตลอดจนถึงการวางแผนการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ

มาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การจัดทำข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนั

EVAT เเนะใช้ยานยนต์ไฟฟ้าช่วงวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผลักดันการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม และ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในไทย สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเเนะนำหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าช่วงวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้

เเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะในประเทศไทย

สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการใช้บริการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งประเภท Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) ซึ่งในประเทศไทยได้มีหลายหน่วยงานที่มีการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้