latest

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมจัดอบรมและบรรยายเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้กับคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วม

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้รับเกียรติรับเชิญร่วมบรรยายให้กับ คณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วม วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ในหัวข้อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้กับคณาจารย์อาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศกว่า 40 ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาได้ร่วมกันจัดทำชุดปฎิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf เป็นชุดปฏิบัติการชุดแรกของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผู้ฝึกจะได้ฝึกซ่อม ประกอบ โดยที่รถยนต์ไฟฟ้ายังสามารถวิ่งทดสอบได้ พร้อมแผงทดลองและทดสอบการทำงาน ของชุดขับเคลื่อน แอร์และระบบเบรก รวมไปถึงชุดระบบไฟฟ้าในรถยนต์

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากแนวโน้มของโลกที่จะก้าวไปสู่สังคมที่สะอาดมากขึ้น ระบบการขนส่งและการพัฒนาด้านยานยนต์ได้ถูกมีแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ในอนาคตดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วมกับสถาบันยานยนต์ เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาครู อาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักของยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตใช้สอนนักศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในด้านบริการซ่อมบารุงยานยนต์ไฟฟ้า สานักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา,วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จึงได้ทาการจัดอบรมเรื่อง เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)

วัตถุประสงค์

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักท่ีเกี่ยวข้องของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู อาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

เนื้อหาหลักสูตร

1. ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า(ภาคทฤษฏี)
2. มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (Motor and Drive) ภาคทฤษฏีและการสาธิต3. แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
4. ระบบประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Charging System)

เป้าหมาย

ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จานวน 50 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 25 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 กันยายน รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2561

อ้างอิง http://km.atcc.ac.th/files/20110032_18092013134855.pdf

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website