latest

โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 หรือ“EV CUP 2018”

++ประชาสัมพันธ์++
กิจกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 หรือ“EV CUP 2018”

โจทย์การแข่งขัน “พัฒนาต้นแบบยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้กรอบข้อกำหนดทางวิศวกรรม”


สมัครเป็นทีมโดยโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกันทีมละไม่เกิน 10 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาไม่น้อยกว่า 70% /ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2561

รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/open?id=1dnsowmcfnTOJPuJczuhWgr2bI_ZDNYqP
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง: https://goo.gl/forms/fG3qgTlYzvlfslWC2
ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมผ่านได้ที่ Email: thaiev.consortium@gmail.com

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website