latest

สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

สำหรับหน่วยงานที่กำลังยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานทีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งถัดไป เพื่อให้การเตรียมงานเอกสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและยื่นข้อมูลเพื่อการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้.1. หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน 1 ฉบับ2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ3. นโยบายของส่วนราชการ หน่วยงานหรือองค์กร ในเรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
4. ข้อเสนอโครงการ
5. หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีผู้สมัครเป็นเอกชน)
6. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
7. ปัจจัยอื่นๆที่เป็นประโยชน์โครงการ
.
ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนเพื่ออย่างละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย : https://goo.gl/YJyTxb

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website