latest

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ELECTRIC VEHICLE ASSOCIATION OF THAILAND - EVAT·FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016

ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในอดีตที่ผ่านมา รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ได้ถูกพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดความสิ้นเปลืองของการใช้พลังงานให้น้อยลง ประสิทธิภาพทางด้านความร้อนสูงขึ้น และลดมลพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นต้น ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยลดมลพิษดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าเป็นที่รู้จักสำหรับประชาชนทั่วไปในต่างประเทศและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย ยานยนต์ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อขับมอเตอร์ให้รถยนต์เคลื่อนที่แทนการใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ (Fossil)  ยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐเอมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศแคนาดา และประเทศจีน เป็นต้น (รูปที่ 1) อย่างไรก็ตามยานยนต์ไฟฟ้าแม้จะมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีปัจจัยอีกหลายประการ เช่น ความเร็วขับขี่ พลังงานที่ใช้ ความสะดวกในการชาร์จประจุไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นต้น ที่ทำให้ประชาชนมีความกังวลต่อการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและส่งผลทำให้การเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าไม่สูงมากนัก ด้วยเหตุผลและปัจจัยดังกล่าวทำให้ในต่างประเทศที่มีผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และทวีเอเชีย มีแนวทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้    

ทวีปยุโรป เช่น ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ เป็นผู้ริเริ่มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในยุคแรกและมีปริมาณผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา และได้มีการจัดตั้งสมาคมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าได้แก่ The European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles (AVERE) ในปี 1978 โดยมีสมาชิกจาก 17 ประเทศ และมีเครือข่ายกับ CITELEC Association และ Eurelectric Union of the Electricity Industry รวมถึงมีเครือข่ายกับ World Electric Vehicle Association (WEVA ) และ The Electric Vehicle Association of Asia Pacific (EVAAP) อีกด้วย AVERE มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่าย รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยตรง การมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเรียนรู้งานวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า    

สหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดตั้ง Electric Drive Transportation Association (EDTA) ขึ้นในปี 1989 เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด มีประสิทธิภาพสูงและส่งผลดีต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในภาคการขนส่ง โดยมีสมาชิกมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (รูปที่ 2) นอกจากนี้ EDTA ยังให้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ใช้และผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มากที่สุด     

ทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสูงในแถบเอเซีย และได้ร่วมกันจัดตั้ง Electric Vehicle Association of Asia Pacific (EVAAP) ในปี 1990 เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในแถบเอเชียแปซิฟิก และเป็นตัวแทนเพื่อเป็นสมาชิกใน World Electric Vehicle Association (WEVA ) สำหรับ EVAAP เป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาทำให้บทบาทการส่งเสริมการใช้ยานยนตไฟฟ้ามีทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ผลิตและผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยังส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับประเทศต่างๆ ในรูปแบบของการจัดและการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The World Electric Vehicles Symposium and Exhibition (EVS)  

เอกสารอ้างอิง

[1] Argonne National Laboratory, United States Department of Energy (2016-03-28). "Fact #918: March 28, 2016 - Global Plug-in Light Vehicles Sales Increased By About 80% in 2015".Office of Energy Efficiency & Renewable Energy.

[2] http://www.avere.org, เข้าถึงข้อมูล วันที่ 31 สิงหาคม 2559.

[3]  http://www.evaap.org, เข้าถึงข้อมูล วันที่ 31 สิงหาคม 2559.

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website