latest

สมาชิกรัฐสภายุโรป เข้าพบหารือการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และการลงทุนของบริษัทยานยนต์จากกลุ่มสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 Mr. Franck Proust สมาชิกสภา และกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ รัฐสภายุโรป พร้อมทั้ง Mr. Philipp Dupuis อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบและหารือกับ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย โดยหารือเรื่องแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มาตรฐานและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ร่วมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website