latest
Author image

EVAT ONLINE

82 posts Bangkok, Thailand Website
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.

รูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับผู้ใช้งาน/เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่บ้าน หรือ มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในบริเวณที่พักอาศัย ไม่เพียงพอต่อความต้องการนั้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สถานีอั

รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบัน รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้

ข้อดี-ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) นั้นเพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมีการเผชิญกับปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ PM2.5 และ ทิศทางพลังงานโลก ที่มุ่งไปสู่การผลิต และ การใช้พลังงานที่มี