latest

นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “สถานการณ์ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและการพัฒนาในอนาคต” ในงาน 2nd CharIN Asia Conference

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 Charging Interface Initiative (CharIN) E.V. จัดงาน 2nd CharIN Asia Conference เป็นการประชุมของสมาชิกของ CharIN ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง CharIN เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติในการพัฒนามาตรฐานการอัดประจุไฟฟ้าไฟฟ้า แบบ Combined Charging System (CCS)

โดยในงานสัมมนา ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “สถานการณ์ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและการพัฒนาในอนาคต” ณ โรงแรม Four Points by Sheraton  Bangkok

ข้อมูลเพิ่มเติมของ CharIN
https://www.charinev.org/2cas/

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website